المنت میله ای

میله ای

این همکاری شامل مشاوره، سفارش، خرید و تأمین انواع المنت، انواع ترموکوپل، لوازم حرارتی و نسوز می‌باشد.